Divadlo Ježek a Čížek_1Další fotografie

Aktivní pomoc 

Jednou z priorit Evropského roku 2010 je aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení regionálních a místních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Ve venkovských oblastech vzdálených od větších měst, často chybí dostatečná infrastruktura, je zde nedostatek ekonomických aktivit a komplikuje se dostupnost sociálních a dalších veřejných služeb. S tím se zvyšuje i riziko, že dojde ke zhoršení životní situace cílových skupin, riziko jejich sociálního vyloučení a sociální izolace.
Tyto osoby jsou ve venkovských oblastech víceméně závislé na pomoci ze strany rodiny či jiných blízkých osob. Problém ovšem nastává v situaci, když občané se specifickými potřebami žádný přirozený zdroj pomoci ve svém okolí nemají. Z tohoto důvodu je klíčové zdokonalení zavádění politik sociálního začleňování na lokální a regionální úrovni.

 

Nejvíce ohrožené skupiny
Mezi skupiny obyvatelstva, jejichž situaci může významně napomoci právě lokální plánování v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a aktivní přístup územní veřejné správy patří skupiny obyvatelstva, které mají specifické potřeby z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebo věku; osoby sociálně vyloučené žijící ve znevýhodňujícím sociokulturním prostředí s nedostatečnou úrovní kompetencí k samostatnému fungování v sociálním prostředí (např. bezdomovci, děti opouštějící zařízení ústavní péče, atd.), se zvláštním zřetelem k obyvatelům venkovských oblastí.

Řešení
Aby se rozhodovací procesy na všech úrovních veřejné správy mohly efektivně opírat o objektivní poznání problému chudoby a sociálního vyloučení, je nutné podpořit komunikaci a partnerství všech aktérů politiky sociálního začleňování, více zapojit občanský sektor a samotné osoby zažívajících chudobu do plánů jako je Národní akční plán sociálního začleňování. Obcím je nutné zajistit metodickou podporu, aby mohlo dojít k efektivnímu uplatnění koncepcí a strategií z centrální úrovně na úroveň místní.


Projekty Evropského roku 2010 zaměřené na podporu aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení regionálních a místních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

 

Seznámení s projevy chudoby
Centrum sociálních služeb Brno

Obsahem projektu je široké spektrum aktivit jako regionální konference a semináře, specializované publikace pro odborníky i veřejnost. Cílem je nastolit téma chudoby a sociálního vyloučení k diskusi, pomoci veřejnosti porozumět tématu a aktivizovat alespoň její část.
Více zde
Kniha "Sláva vítězům, čest poraždným aneb Ameriku objevili bezdomovci"

 

Pro sociální integraci na Šluknovsku
Kostka Krásná Lípa

Cílem projektu je prostřednictvím různorodých aktivit zajistit informace a aktivizaci veřejné správy v oblasti sociálního začleňování v silně znevýhodněném regionu.
Více zde


Vzdělání odborníků k podpoře aktivizace veřejné správy
Finanční gramotnost

Projekt zaměřený na pracovníky státní správy a samosprávy. Počítá mimo jiné s uspořádáním celostátní konference a semináře na téma finanční gramotnost a s distribucí metodických materiálů s uvedenou problematikou všem krajským, městským a obecním úřadům.
Více zde