Další fotografie

Bezdomovectví 

Podpora přiměřeného bydlení sociálně ohrožených skupin a řešení bezdomovectví je rovněž jednou z priorit Evropského roku 2010.

Ačkoli ze strany státu bylo v uplynulých letech vynaloženo maximální úsilí ke stimulaci aktivit obcí v oblasti uspokojování potřeby bydlení (nabídka jednotlivých podpor), nesetkalo se s takovým zájmem, který by vedl ke zlepšení podmínek bydlení osob nejvíce ohrožených sociálním vyloučením. Státní podpora byla dosud zaměřena pouze na výstavbu nájemních bytů pro osoby s vymezenými příjmy, a byla podle četných zkušeností obcemi využívána zejména pro bydlení co nejméně rizikových nájemců (tj. např. s minimálním rizikem neplacení apod.).

Velké problémy s bydlením mají osoby, které jsou, a to při využití všech existujících nástrojů sociální politiky, pro potenciálního pronajímatele natolik rizikovými nájemci, že s nimi nájemní smlouvu buď neuzavře, nebo si zvýšené riziko promítne do výše nájemného. V těchto případech nelze spoléhat na pomoc formou sociálních dávek. Jestliže tato osoba nenajde vhodný byt, nikdo ji neubytuje a tak nevydává ani náklady, na jejichž úhradu lze sociální dávkou přispět.

Rizika například spočívají ve vyšší pravděpodobnosti výpadku nájemného, ve zvýšených nákladech na opravy bytu spojených se změnou nájemce, v nákladech na soudní výlohy spojené s vymáháním nájemného, ale i v externalitách vyplývajících ze skutečnosti, že bydlení problematické osoby v bytovém domě záporně ovlivňuje užitek z bydlení v celém domě a jeho okolí.

Nejvíce ohrožené skupiny
Takto rizikovými, případně domněle rizikovými osobami, jsou zejména osoby opouštějící instituce, u kterých se předpokládá ne zcela dostatečná schopnost plnit povinnosti spojené s nájemním vztahem. Jedná se například o mladé lidi opouštějící dětské domovy, o osoby, které se vracejí z výkonu trestu, o absolventy resocializačních programů azylových domů. Jedná se však i o vícečetné rodiny s dětmi s nízkými příjmy, sociálně vyloučené romské komunity, starší osoby, osoby se zdravotním postižením.

Řešení
Podporované bydlení bude tvořit netržní segment nájemního bydlení, jehož výstavba bude podporována z veřejných prostředků. Základním principem budoucí úpravy bude respektování přiměřenosti bydlení vzhledem k finančním možnostem a potřebám konkrétní domácnosti. Bude se jednat o „neziskové“ nájemní bydlení, kde uplatňovaná výše nájemného bude limitována nákladovou úrovní. Byty budou po stanovenou dobu pronajímány osobám z cílové skupiny.

Pokud by pronajímatelům sociálního bydlení byla poskytována neinvestiční podpora, určená na provoz sociálních bytů, mohlo by dojít k překonání neochoty pronajímatelů poskytnout bydlení nájemcům z cílové skupiny.

K důležitým krokům patří také například zefektivnění procesu územního plánování a jeho propojení s řešením problematiky vyloučených lokalit.
Obce by měly v nižší míře přistupovat k represivním postupům při řešení dluhů spojených s bydlením a ve vyšší míře využívat nástrojů včasné prevence, které zabrání nárůstu dluhů, ztrátě bydlení a hlubšímu sociálnímu propadu zadlužených rodin. Jejich situaci v konečném důsledku opět řeší sociální odbory a tím dochází k zatížení jejich agendy. Obce by měly důsledně informovat nájemce o jejich právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy a nastavit jasná pravidla užívání bytu a úhrady nákladů na bydlení. S pronájmem obecního bytu by měla být spojena častá kontrola úhrady nájmu tak, aby byly dluhy na nájmu včas podchyceny.

Pro tuto prioritu vypsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj speciální II. kolo dotačního programu s termínem podání žádostí do 30.dubna.

 

Projekty Evropského roku 2010 zaměřené na problematiku sociálního bydlení a bezdomovectví

 

Název projektu Realizátor Stručná charakteristika
   
Zvítězit může každý Sananim Projekt se zaměřuje na zvýšení povědomí ve společnosti o problematice sociálního vyloučení a to prostřednictvím šíření myšlenky sociálního sportu, doprovodné mediální kampaně a rozvoje sítě sociálních NNO, která by měla do budoucna pokračovat v pořádání podobných aktivit.
Odlepit se ze dna pomůže vám sedma Městská část Praha 7 Aktivity projektu se soustředí na lepší poskytování informací o sociálních službách a možnostech řešení obtížné životní situace u lidí potýkajících se s bezdomovectvím. Zároveň má za cíl zmapovat potřeby bezdomovecké populace.
Podpora přiměřeného bydlení sociálně ohrožených skupin a řešení bezdomovectví Most k naději o.s. Jedním z cílů projektu je poskytování sociálních a informačních služeb sociálně ohroženým osobám žijícím v daném regionu. Druhým cílem je pak zvýšení povědomí veřejnosti, studentů a pracovníků samosprávy o problematice bezdomovectví.
Bez střechy, ale mezi lidmi Statutární město České Budějovice V tomto projektu se má informační kampaň stát ve městě České Budějovice hlavním nástrojem zvyšování povědomí veřejnosti o problematice bezdomovectví a zároveň nástrojem boje proti předsudkům. Zároveň projekt usiluje o poskytnutí podpory bezdomovecké populaci v užívání sociálních služeb.