Další fotografie

O roce 

„Prostřednictvím aktivit Evropského roku 2010 bychom chtěli podpořit co nejúčinnější propojení všech těch, kteří se chudobou a sociálním vyloučením v České republice zabývají. Přesvědčit veřejnost, že i její postoj a aktivní přístup může prospět celé společnosti i jednotlivcům,“
Ex ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Šimerka

„Chudoba je v Česku velmi aktuálním tématem a pro naši společnost je důležité naučit se tento problém vnímat realisticky a postavit se mu čelem. Řešení existují: od aktivního přístupu samospráv, až po zvyšování finanční gramotnosti obyvatel. Každá osvěta a apel na vyšší zodpovědnost v tomto směru jsou tedy jednoznačně přínosné,“ ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Evropský rok 2010 je především informační a osvětovou kampaní, jejímž cílem je celospolečensky upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení, zvýšit povědomí o tomto tématu mezi širokou veřejností, vládami jednotlivých členských státu, místní a regionální samosprávou, vyzdvihnout myšlenku přijetí individuální odpovědnosti a přispět k bourání stereotypů v nahlížení na sociálně vyloučené osoby. Evropský rok chce podpořit soudržnější společnost, která rozvíjí kvalitu života, společenský blahobyt a rovné příležitosti pro všechny. Zároveň je zopakováním politického závazku Evropské unie a členských států zásadním způsobem pokročit v oblasti vymýcení chudoby a sociálního vyloučení.

Smyslem Evropského roku 2010 je zapojit celou občanskou společnost, veřejné i soukromé subjekty, sociální partnery, místní a regionální samosprávy, nevyjímaje ty, kdo mají s chudobou přímou či nepřímou zkušenost, aby se v této oblasti angažovali.

Do kampaně se zapojilo všech 27 členských států EU a také Island a Norsko. Každý z těchto států připravil v souladu s rámcovou politikou Evropské unie svůj národní program, na jehož základě se v jednotlivých zemích uskuteční řada akcí na národní i místní úrovni. Půjde o projekty, semináře, informační akce ve školách, doprovodné kulturní a sportovní události, které mají na problematiku upozornit širokou veřejnost. Osobám, kterých se problém chudoby a sociálního vyloučení přímo dotýká, přinesou lepší informace o jejich právech.

Více o konkrétních aktivitách zde

Celkový rozpočet Evropské unie na aktivity Evropského roku 2010 je 17 milionů EUR. Česká republika z něj bude moci využít v přepočtu přibližně 8 milionů korun. Dalších 9 miliónů vyčlenilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, odpovědné za chod Evropského roku v České republice.


Priority národního programu v České republice

Program Roku chudoby v České republice se soustředí na pět prioritních oblastí:
• prevenci sociálního vyloučení v důsledku předluženosti,
• zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu,
• aktivizaci územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,
• zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce,
• podporu přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví.

Na základě těchto priorit podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu k Evropskému roku 2010 12 projektů v celkové hodnotě 9,5 milionu korun, které budou během letošního roku realizovány jako jedny z hlavních aktivit Evropského roku v České republice. Větší část z podpořených projektů se soustředí na rozvoj ekonomické gramotnosti a na prevenci předlužení – problém, který v současné ekonomické situaci zasahuje mnohem širší skupiny obyvatel. Pro naplnění páté priority – přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví – vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí speciální soutěž ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. V rámci této soutěže podpořilo další 4 projekty v celkové hodnotě přibližně 1 milion korun.
 

 Základní informace

Právní rámec Evropského roku 2010


Dokumenty