Další fotografie

Otázky a odpovědi 

 1. Kdo stojí za Evropským rokem?
 2. Ambasadoři
 3. Chudoba podle občanů EU
 4. Cílová skupina
 5. Další informace
 6. Hlavní priority
 7. Jak se chudoba měří?
 8. Kolik je projektů
 9. Nejvíce ohrožení lidé chudobou
 10. Postoj EU
 11. Příčiny chudoby podle Evropanů
 12. Proč?
 13. Rozsah chudoby v EU
 14. Rozsah kampaně
 15. Sociální vyloučení

Kdo stojí za Evropským rokem?

Kdo zajišťuje chod Evropského roku 2010 v České republice?

V České republice nese odpovědnost za průběh kampaně Ministerstvo práce a sociálních věcí. Partnery Ministerstva práce a sociálních věcí jsou EAPN ČR (European Anti-Poverty Network), projekt NAPSI spolu! a Poradna při finanční tísni.

Ambasadoři

Kdo jsou ambasadoři Evropského roku 2010 a jaká je jejich role?

Součástí komunikační kampaně jsou osobnosti, které dají Evropskému roku tvář a podělí se s veřejností o své zkušenosti či osobní příběh. Ambasadoři by svou činností a osobním přístupem měli veřejnost motivovat, aby se tímto tématem zabývala. Národními ambasadory pro Českou republiku jsou: Katarína Klamková (občanské sdružení IQ Roma servis), Boris Šmejkal (prodejce Nového Prostoru), Sri Kumar Vishwanathan (občanské sdružení Vzájemné soužití), Milena Černá (Evropská síť proti chudobě ČR, EAPN ČR), Selma Muhič Dizdarevič (předsedkyně Českého helsinského výboru, vysokoškolská pedagožka). Vedle národních ambasadorů budou působit také ambasadoři evropští.

 

Chudoba podle občanů EU

Jak rozšířená je chudoba v Evropě podle občanů EU?

Tři ze čtyř Evropanů (73%) se domnívají, že je v jejich zemi rozšířena chudoba. Názor na to, v jakém rozsahu je rozšíření chudoby vnímáno se samozřejmě v jednotlivých státech liší. Ve větší míře vnímají chudobu Maďaři (96%), Bulhaři (92%) a Rumuni (90%). Naopak ani ne čtyři z deseti občanů si myslí, že je chudoba rozšířena v Dánsku (31%), na Kypru (34%) a ve Švédsku (37%).
Zdroj: Eurobarometr 2009
 

Cílová skupina

Koho má Evropský rok 2010 oslovit?

Smyslem Evropského roku 2010 je zapojit širokou občanskou společnost, veřejné i soukromé subjekty, sociální partnery, místní a regionální samosprávy, nevyjímaje ty, kdo mají s chudobou přímou či nepřímou zkušenost.

Další informace

Kde naleznu další informace o Evropském roku 2010?

Informace o kampaních ve všech 27+2 zemích naleznete na stránkách www.2010againstpoverty.eu

 

Hlavní priority

Jaké jsou hlavní priority kampaně v ČR?

 

Program Evropského roku 2010 přizpůsobený specifikům českého prostředí připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s rámcovou politikou Evropské unie a soustředí se na těchto pět prioritních oblastí: prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti, zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu, aktivizaci územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a lidí vyloučených z trhu práce, podporu přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví.

Jak se chudoba měří?

Jak se vlastně chudoba měří? Jaké jsou ukazatele měření chudoby v Evropě?
 

Hlavním indikátorem chudoby využívaným v Evropě je počet lidí “ohrožených chudobou”. Roční národní hranice chudoby je stanovena na úrovni 60 % mediánu ročního národního ekvivalizovaného příjmu na spotřební jednotku. Medián příjmu rozděluje celkovou populaci na dvě stejné části. Ekvivalizovaný příjem na spotřební jednotku se vypočítá tak, že vydělíme celkový příjem domácnosti její velikostí určenou použitím následujících vah: 1.0 pro první dospělou osobu, 0.5 pro ostatní členy domácnosti ve věku 14 let nebo více a 0.3 pro každého člena domácnosti mladšího 14 let. Celkový čistý příjem domácnosti je celkový čistý peněžní příjem obdržený domácností a jejími členy, a to veškeré příjmy z pracovní činnosti, soukromý příjem z investic a majetku, plus veškeré sociální transfery obdržené přímo včetně starobních důchodů, očištěné od všech daní a zaplaceného pojistného. Nepřímé sociální transfery, platby úroků z půjčky, transfery placené jiným domácnostem, věcné dávky a imputované nájemné vlastníkům jimi používaných bytů však nejsou vzaty v úvahu.

Kolik je projektů

Kolik projektů bylo zařazeno do kampaně Evropského roku 2010 v České republice?

Ministerstvo práce a sociálních věcí vybralo v rámci dotačního programu k Evropskému roku 2010 dvanáct projektů, které budou během letošního roku realizovány jako jedny z hlavních aktivit Evropského roku v České republice. Větší část z podpořených projektů se soustředí na rozvoj ekonomické gramotnosti a na prevenci předlužení, další projekty budou zaměřené na zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu, aktivizaci veřejné správy a na zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti vyloučených osob.
V dubnu proběhl Národní týden Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice. Během tohoto týdne se konal 8. kulatý stůl k otázkám předlužení v Ostravě a první národní setkání lidí se zkušeností s chudobou v Praze.
V rámci Evropského roku 2010 proběhne v České republice spousta dalších projektů a aktivit, jako například Koncert proti chudobě v Brně, fotografická soutěž, která byla vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí, soutěž o nejlepší komiks s tématikou sociálního vyloučení a chudoby, putovní výstava a další.
 

Nejvíce ohrožení lidé chudobou

Jaké skupiny populace jsou nejvíce ohroženy chudobou?

V určitém životním okamžiku se s chudobou může setkat každý, u některých skupin obyvatel je však riziko chudoby a sociálního vyloučení mnohem výraznější. V České republice tyto skupiny tvoří například osoby s handicapem, chronicky nemocní lidé, ale i osoby o ně pečující, lidé opouštějící výchovná zařízení, osoby bez přístřeší, osoby závislé, osoby po výkonu trestu, ženy (muži) pečující o děti a domácnost, starší lidé, mladí lidé předčasně opouštějící vzdělávací systém a osoby s nedostatečným vzděláním, migranti a příslušníci etnických menšin, bývalí zaměstnanci zkrachovalých odvětví průmyslu, lidé žijící ve znevýhodněných lokalitách.

Postoj EU

Co EU dělá pro potírání chudoby a sociálního vyloučení?

Od roku 2000 se Evropská unie řídí tzv. Procesem sociální ochrany a sociální inkluze (SPSI). Skrze něj EU koordinuje a povzbuzuje členské státy k aktivitám na potírání chudoby a sociálního vyloučení a k tomu, aby reformovaly národní systémy sociální ochrany na základě vzájemné politické výměny a příkladů dobré praxe mezi státy. Na tento proces navazují další politiky.

Příčiny chudoby podle Evropanů

Jaké jsou podle Evropanů nejčastější příčiny chudoby?

Vysoká nezaměstnanost (52% respondentů) a nedostatečná mzda či plat (49%) jsou nejčastějším zdůvodněním chudoby v Evropě. Podle 37% dotázaných je její příčinou nedostatek vzdělání, praxe či dovedností, 25% vidí chudobu jako zděděnou a 23% v ní vidí osobní selhání v podobě nějakého druhu závislosti.

Proč?

Proč Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010?

Osvětové kampaně, které mají informovat občany Evropské unie a vést s nimi dialog na konkrétní zvolené téma, vyhlašuje Evropská komise každoročně již od roku 1983. Vždy se jedná o „Evropský rok“ věnovaný určité problematice. Evropské roky jsou příležitostí pro národní vlády zaměřit pozornost na významná společenská témata (2008 Evropský rok mezikulturního dialogu, 2007 Evropský rok rovných příležitostí...). Evropský rok 2010 je potvrzením závazku Evropské unie a jejích členských států rozhodným způsobem ovlivnit odstranění chudoby a sociálního vyloučení, který členské státy přijaly v roce 2000 v Lisabonu. Jde o iniciativu Evropského parlamentu a Rady ministrů. Hlavním úkolem Evropské komise je zajistit, že budou splněny národní priority a cíle Společenství.

Rozsah chudoby v EU

Kolik lidí v Evropské unii se potýká s chudobou?

EU je jednou z nejbohatších oblastí světa. Přesto až 80 miliónů Evropanů žije v chudobě (16% evropské populace), z toho 19 miliónů tvoří děti.

Rozsah kampaně

Kolik zemí se zapojilo do kampaně a kolik peněz na ni bylo vyhrazeno?

Do kampaně se zapojilo všech 27 členských států a také Island a Norsko. Celkově má EU k dispozici rozpočet ve výši 17 milionů EUR, z čehož Česká republika bude moci využít v přepočtu přibližně 8 milionů korun. Dalších 9 miliónů vyčlenilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Sociální vyloučení

Co to znamená sociální vyloučení?

EU chápe sociálně vyloučené jako obyvatele/občany dané společnosti, kteří z důvodů, které nemají sami pod kontrolou, nemohou participovat na obvyklých aktivitách, k nimž by je jejich občanství opravňovalo a na něž aspirují. (Burchardt, Grand a Piachaud, 1999:229). Podle jiné definice jde o osoby vytlačované z různých důvodů na okraj společnosti, které tak mají znesnadněný přístup ke zdrojům, běžně dostupným ostatním členům společnosti. Těmito zdroji se myslí především zaměstnání, bydlení, sociální ochrana, zdravotní péče a vzdělání.