Putovní výstava na pražském AnděluDalší fotografie

Předlužení 

Prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti je jednou z hlavních priorit Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 v České republice.

Ekonomický růst provázelo v posledních letech rostoucí zadlužení domácností. Mohutnou expanzi zaznamenaly zejména spotřebitelské úvěry, jejichž nabídka byla rozšířena např. i na nákup dovolené, vánočních dárků atp. Ukazuje se, že v důsledku nedostatečné informovanosti si řada občanů nedokáže sama vyhodnotit rizikovost své zadluženosti, zejména v návaznosti na schopnost své dluhy splácet.

K růstu zadluženosti přispívá i současná hospodářská krize, kdy občané nejsou schopni splácet své dluhy, protože ztratili práci či se dostali do částečné nezaměstnanosti, a na umoření starých dluhů si vytvářejí dluhy nové. Jde o velké nebezpečí i z hlediska výchovy dětí v rodině, kdy děti pokládají za normální, že si lze téměř vše pořídit na dluh.

Roste počet osob, u kterých byla nařízena exekuce. Jsou proto „snadnými“ potenciálními klienty pro bankovní i mimobankovní úvěry.

Mimo to jsou určité skupiny občanů zneužívány k lichvě, kdy je možno finanční prostředky získat v podstatě okamžitě, avšak za pro ně velmi nevýhodných podmínek.

Nejvíce ohrožené skupiny
Sociálním vyloučením v důsledku velké zadluženosti jsou nejvíce ohroženy
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
• rodiče samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem
• nezaměstnaní, především dlouhodobě nezaměstnaní
• mladí lidé, starší osoby, osoby se zdravotním postižením
• vězni, resp. osoby po návratu z výkonu trestu
• mladí po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy a náhradní rodinné péče
• cizinci

Řešení
Aby bylo možné předejít sociálnímu vyloučení v důsledku předluženosti, je především potřeba zvýšit informovanost občanů o negativních důsledcích zadluženosti a zvýšit jejich finanční gramotnost. Problematiku je nutné začlenit i do školních vzdělávacích programů a připravit na tuto situaci také klienty pobytových zařízení (dětských domovů atp.), aby v okamžiku, kdy toto zařízení opustí, byli schopni „lákavé“ nabídky rychlého získání finančních prostředků dobře vyhodnotit a čelit jim.

Zároveň je třeba vytvořit a rozšířit sítě finančního poradenství pro posílení finanční gramotnosti a ochrany spotřebitelů a zvýšit počet sociálních pracovníků pracujících s osobami ohroženými zadlužeností.

V rámci Evropského roku 2010 bude realizováno několik projektů, které mají pomoci tuto problematiku řešit.

 

Projekty Evropského roku 2010 zaměřené na problematiku předlužení

 

Prevence předlužení
Asociace občanských poraden

Projekt představuje komplexní program zaměřený na prevenci proti předlužení u osob ohrožených chudobou ve 13 městech ČR. Jeho součástí je dluhové poradenství, mediální kampaň v těchto městech, analýza předlužení v městě působení občanské poradny, pořádání seminářů zaměřených na analýzu příčin předlužení obyvatel konkrétních měst.
Více zde

 

Dluhy – snadno tam, těžko zpátky
Sdružení pro probaci a mediaci v justici

Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro osoby ve výkonu
trestu a po něm, s nimiž má dlouhodobé zkušenosti. Část projektu se věnuje osvětě
v hospodaření s penězi dětí z dětských domovů a pobytových zařízení.
Více zde

Rozvoj ekonomické gramotnosti, prevence proti zadluženosti
Petr Otáhal s.r.o.

Projekt se věnuje zvyšování ekonomické gramotnosti dlouhodobě nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji.
Více zde

Problematika předlužení
EAPN ČR

Projekt je věnovaný osvětě v oblasti chudoby a sociálního vyloučení. Jeho součástí bude organizace workshopů, kulatých stolů a setkání lidí žijících v chudobě.
Více zde
 

Chudoba, týká se nás všech
Oblastní charita Hradec Králové

Součástí projektu jsou různorodé aktivity (konference, publikace, sportovní turnaje, kulaté stoly, přednášky, poradenství…), jimiž chce upozornit na teoretické i praktické problémy spojené s chudobou a sociálním vyloučením.
Více zde

 http://chudoba.grenade.cz/backend.php/page/edit/id/7


Předlužení- otázky a odpovědi

Nejdůležitější odpovědi na otázky týkající se předlužení.

 

Slovníček finančních pojmů

Nejdůležitější pojmy z finanční sféry, které by měl každý finančně gramotný člověk znát.