Další fotografie

Vzdělání 

Jednou z priorit Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je zvýšení úrovně vzdělanosti a tím konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce.

V posledních desetiletích se na trhu práce objevuje vysoká konkurence mezi uchazeči o zaměstnání, což snižuje šance těch, kteří jsou méně kvalifikovaní na získání kvalitního a dobře placeného pracovního místa. Nezbytným předpokladem pro úspěšné hledání a udržení si pracovního místa je celoživotní vzdělávání a průběžné zvyšování kvalifikace.

Mezi jednotlivými sociálními skupinami jsou možnosti přístupu ke vzdělání rozděleny velmi nerovnoměrně. Současná podoba vzdělávacích systémů vykazuje spíše přenos vzdělanostního a kulturního kapitálu mezi generacemi stejné sociální vrstvy a tato skutečnost se projevuje i v oblasti dalšího vzdělávání.

Výrazně vyšší měrou se dále vzdělávají ti, kteří již kvalitní formální vzdělání získali a většinou i zastávají dobré sociální postavení, naopak ti, jejichž formální vzdělání není na příliš dobré úrovni (tedy skupina nejvíce ohrožená chudobou, rizikem ztráty zaměstnání, sociálním vyloučením apod.) a kteří by tedy pravděpodobně mohli dalším vzděláváním získat nejvíce, se dalšímu vzdělávání a učení věnují jen ve velmi omezené míře.

Tento fakt lze doložit na příkladu zastoupení různých sociálních skupin s rozdílným stupněm dosaženého vzdělání v dalším vzdělávání v ČR. Zatímco se v roce 2004 účastnilo dalšího formálního vzdělávání v ČR 4,3 %, neformálního 27,2 % a informálního 53,2 % dospělých s dosaženým terciárním vzděláním, osob se základním vzděláním jen 0,1 % ve formálním vzdělávání, 3,9 % v neformálním a 7,1 % v informálním.
Z těchto skutečností vyplývá, že osobám s nízkou kvalifikací, jež mohou být častěji ohroženy sociálním vyloučením a marginalizací, nezaměstnaností a chudobou, je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Nejvíce ohrožené skupiny
Priorita zvýšení úrovně vzdělanosti a tím konkurenceschopnosti na trhu práce by měla být zaměřena především na děti a mládež ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Další cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči, jejichž kvalifikace neodpovídá požadavkům současného trhu práce. Dále pak osoby s nedostatečnou úrovní funkční gramotnosti.

Řešení
Pro zvýšení vzdělanosti ohrožených skupin na trhu práce je vedle motivace těchto osob nutné, aby samy cítily potřebu dále se učit a vzdělávat, propojit poslední ročníky základních škol s kariérním individuálním i skupinovým poradenstvím a věnovat odpovídající pozornost dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podniky a sociální partneři by se měly podílet na přípravě standardů pro Národní soustavu kvalifikací tak, aby kvalifikace v ní uvedené odpovídaly potřebám trhu práce. Na lokální úrovni je třeba podporovat například alternativní typy předškolní přípravy – miniškolky, mateřská centra apod., s důrazem na aplikaci v sociálně vyloučených rodinách.

V rámci Evropského roku 2010 bude realizován projekt sdružení Romodrom, který je zaměřen na zvyšování funkční gramotnosti ohrožených osob.


Projekty Evropského roku 2010 zaměřené na zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce.

 

Zvyšování funkční gramotnosti ohrožených osob
Romodrom

Projekt se soustředí na zvyšování funkční gramotnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo těsně po něm a obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit. Mezi oblasti vzdělávání budou patřit témata, jako např. bydlení, rodina, práce, státní správa, služby apod.
Více zde